hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > ARTIKLER > Bibelsannheter...

 

 
BIBELSANNHETER FOR DEN
TIDEN VI NÅ LEVER I

(en oversettelse)

www.bibletruths.150m.com

Velkommen til en oppdagelsesreise i en ”rett frem,” enkel og ærlig tilnærming til forståelse av bibelen.
 

Introduksjon og hensikt

 

Størsteparten av mitt liv har vært preget av en dyp interesse for Bibelen, og jeg begynte å skrive artikler i 1995. På grunn av et intenst studie av Bibelen de senere år har jeg siden den gang endret mitt syn på flere doktriner, men de opprinnelige artiklene jeg skrev for over 10 år siden har IKKE blitt revidert og oppdatert til å reflektere disse endringene. Av den grunn har jeg valgt å fjerne de opprinnelige artiklene jeg skrev siden de i virkeligheten ikke lenger gjenspeiler det jeg nå tror. Min interesse for Bibelen førte til at jeg ble med i World Wide Church of God i 1969, men jeg forlot senere denne kirken da jeg ble oppmerksom på sannhetene rundt dette med kirkestruktur og styre. Etter hvert som årene gikk ble jeg involvert i det som er kjent som ”Israelsbudskapet og Sannhet.” Ikke for å gå i detalj på hva ”Israelsbudskapet” er, men som følge av at jeg ble ledet inn på andre teologiske områder har jeg også forlatt Israelbevegelsen, men jeg avviste IKKE at det er et Israelsfolk ”etter kjødet” i dagens verden som de fleste kirker overser eller simpelt hen ikke er klar over. Vær så snill å hold ut med meg i de følgende få avsnitt som er en slags introduksjon til hensikten med disse nye artiklene, og som kom som et resultat av senere og personlige studier.

I de senere år ble jeg oppmerksom på hvorfor moderne kirker er så delt i deres tolkning og forståelse av Skriften, og følgelig alle de forskjellige og motstående doktrinene. Likevel er det ironisk fordi alle kirkene leser og underviser generelt sett fra de SAMME skriftene! Rett skal være rett, det er mange oversettelser, men alle disse oversettelsene ble angivelig hentet fra de samme hebraiske og greske manuskripter. Så spørsmålet må bli; hvorfor alle disse forskjellige tolkningene av Skriften? Jeg er overbevist om at den største feilen er den at kirkene har bygd sine doktrinelle fundamenter på OVERSATTE ord og tradisjoner, og ikke nødvendigvis på de originalt inspirerte ord av Gud. Poenget jeg ønsker å gjøre er at de Biblene vi har i vår besittelse i dag er kun oversettelser og versjoner av de inspirerte ordene, og derfor er våre Bibler IKKE de faktiske inspirerte Guds ord! Jeg vet dette vil støte noen mennesker fordi de simpelt hen legger all sin teologiske tillit i enkelte oversettelser slik som King James Bibelen. Det innlysende prinsippet her er det at hvis doktriner bygges opp rundt oversatte ord vil resultatet være varierende tolkninger og uorden. Gud er ikke uordens gud  (1 Kor 14:33), derfor er Han heller IKKE den Gud hvis endelige mål er et sammensurium av forskjellige sekter og doktriner, slike som forårsaker de mange forskjellige trosretninger og den delte kirken vi ser i verden i dag.

Likevel er det viktig å poengtere at biblene våre fortsatt kan sies å være åndelige bøker med et åndelig budskap, simpelt hen fordi de er presise nok til å forårsake at mennesker blir følelsesmessig rørt av Guds nåde og kjærlighet, og det Kristus gjorde for oss på korset. Bibelen er også i stand til å skape bevissthet rundt alvoret knyttet til Guds dommer, men det forblir et faktum at det finnes eksempler på vesentlige feil i KJ-bibelen (og andre). Jeg ønsker å gjøre et poeng av at hvis vi mener alvor i det at vi elsker Gud (siden Han elsket oss først), da må vi elske sannheten i Hans inspirerte ord. Det krever av vi ærlig anstrenger oss i studiet av betydningen av Hans originalt inspirerte ord, og så i det videre TROR dem på tross av våre høyt aktede såkalte kristne tradisjoner! Jeg gjentar; det ville absolutt vært i vår beste teologiske interesse å studere betydningene av de originale ordene fra de hebraiske og greske manuskriptene. Det er betydningene av disse originale ordene som peker til åndelige sannheter og konsepter som IKKE KAN forstås av den ”normale,” naturlige og bokstavelige tankegangen til kjødlige sinn. Hvis et oppriktig studie av betydningene av de originale ordene IKKE gjøres, så er dette nettopp grunnen til at oppriktige troende forstår og forklarer Skriften på forskjellige og motstridene måter når de leser de SAMME ordene som finnes i våre norske bibler.

Ordene i de originale manuskriptene ble med vitende og vilje konstruert og inspirert av en allvitende Gud nettopp fordi Hans ord må skjelnes åndelig, og kan derfor KUN forstås av åndelige sinn åpenbart ved Guds Hellige Ånd. Poenget er at den normale naturlige bokstavelige tankeprosessen hos et kjødelig menneske, uten at det er hans egen feil, KAN IKKE fatte det som hører Guds Ånd til (på gresk betyr dette at han ikke er i stand til det eller at det ikke er mulig). Vær snill og les 1 Kor 2:14. Dette er grunnen til at det kan sies at Skriftene ble skrevet på en symbolsk og lignelse-type måte,  og det er også premisset for hvorfor Kristus talte i lignelser, slik som Kristus selv forklarer i Matteus 13:10-13. Frelsen er Guds verk! Frelsen er IKKE avhengig av at det naturlige og kjødligsinnede mennesket velger på egen hånd og av sin egen såkalte ”frie vilje,” siden han ikke er i stand til å velge og tro Guds åndelige sannheter. Gud må først dra ham; som på gresk betyr å ”trekke av gårde.” Les Johannes 6:44 og 12:32. Gud er nødt til å dra det kjødelige JEG ut av det naturlige mennesket for å kunne vekke opp hans ånd og forandre hans måte å tenke på slik at han nå KAN bli oppmerksom på åndelige realiteter. Da, og FØRST da, er han i stand til å ”arbeide på sin egen frelse (IKKE ”utarbeide” sin egen frelse) som forklart i Filipperne 2:12. Gud drar og velger ut KUN en gruppe av seirende (den som seirer – se Åpenbaringen) ”førstefrukter” (førstegrøde) i løpet av denne nåværende onde verden (tidsalder) til å regjere med Jesus Kristus. Det den moderne kirken ikke klarer å forstå er det faktum at Gud faktisk IKKE drar og vekker opp størsteparten av menneskeheten i denne ondskapens og bedragets tidsalder.

 Moderne kristendom har innrømt at bibelen er det inspirerte ”Guds Ord,” men merkelig nok blir det aldri forklart HVILKEN bibel som er inspirert siden det finnes mangle bibler, versjoner og oversettelser som alle er ordlagt forskjellig, og av den grunn gjenstand for motstridende doktriner. Det trengs ikke mye studie for å gjenkjenne feilene i moderne oversettelser, og det er derfor lett å finne ut at visse ord i våre bibler (særlig KJV) IKKE skulle vært i våre bibler. Det er disse ”visse” norske ordene som har forårsaket alle de falske konseptene om Gud og Hans frelsesplan, forlikelse og gjenopprettelse av hele Sin skapning. Dette er premissene for de følgende artiklene som forklarer hva disse ”visse” ordene betyr.

 De fleste sannhetssøkere er klar over at den kristne tro er en åndelig vekst i Jesu Kristi modenhet. Poenget jeg prøver å få frem er det at vi burde ikke forbli ”småbarn” i Kristus, og et seriøst studie av betydningene av Guds ord vil gi åndelig vekst i Jesu Kristi modenhet. Men ha i bakhodet; ingen gode ”studiegjerninger” eller gode gjerninger av nestekjærlighet kan gjøre oss ”fortjent” til vår frelse. Vår frelse er en GAVE, og den ble fortjent KUN ved Jesu Kristi offergjerning. Men for å være ”førstegrøden” i den første oppstandelse må vi gå videre til fullkommenhet (åndelig modenhet); som betyr at vi LEGGER BAK OSS begynnerprinsippene og de første læresetningene fra Kristi lære, og ikke igjen gå tilbake og på nytt legge en viss grunnvoll (Hebreerne 6:1). Min bønn er altså at de følgende artiklene kan være til hjelp i din personlige åndelige vekst, men ha i bakhodet at åndelig vekst kun kan forårsakes av at den Hellige Ånd åpner våre sinn slik at vi kan VÆRE I STAND TIL å forstå betydningene av Guds ord.