hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > ARTIKLER > 100 Grunner til å tro...100 GRUNNER TIL Å TRO PÅ GUDS ALLMAKT

OG ALLE MENNESKERS ENDELIGE FRELSE

Denne listen med bibelvers ble utarbeidet av Elwin R. Roach
Oversatt av bibelbrød.net


(48 vers fra det Gamle Testamentet)


01 Jes 46:10 Gud gjør ALT etter Sitt velbehag
02 Dan 4:35 Guds vilje i himmelen og på jorden. Ingen kan holde Hans hånd tilbake.
03 Ordsp 16:9 Mennesket planlegger, men Herren styrer hans skritt
04 Ordsp 19:21 Mennesket planlegger, men Herrens råd blir stående
05 Ordsp 16:33 AVGJØRELSEN KOMMER ALLTID fra Herren
06 Sal 37:23 Mannens skritt er fastlagt av Herren
07 Sal 33:10 Herren gjør folkeslagenes råd til intet. Han stanser folkenes planer.
08 Sal 33:15 Gud former ALLES hjerter
09 Job 5:17-18 Gud knuser, men Hans hender leger
10 Hos 6:1-2 Gud river i stykker, men på den tredje dag reiser Han opp
11 5Mos 32:39 Gud slår i hjel og gjør levende, Han sårer og Han leger
2 Sal 90:3 Gud lar mennesket vende tilbake til støv, og sier så vend tilbake
13 Jer 18:2-6 Gud bryter i stykker kar for så å lage dem om igjen
14 Klag 3:31-32 For Herren skal ikke støte bor for evig
15 Sal 102:18-20 Gud vil frigi dødens barn
16 Jes 2:2 ALLE folkeslag [hedningefolk] skal strømme til Herrens hus
17 1Mos 18:18 ALLE folkeslag på jorden skal bli velsignet i Abraham
18 Jes 45:22 ALLE jordens ender befales å vende til Gud og bli frelst
19 Jes 45:23 For Gud skal hvert kne bøye seg, og hver tunge avlegge ed
20 Jes 40:3-5 Guds hovedvei gjør ALT kjød i stand til å se Hans herlighet [ære]
21 Sal 138:4 ALLE konger skal prise Gud
22 Sal 72:17 ALLE folkeslag skal prise Ham salig
23 Sal 86:9 ALLE folkeslag skal tilbe framfor Hans åsyn og ære Hans navn
24 Jes 52:10 ALLE jordens ender skal se vår Guds frelse
25 Sal 65:2-4 ALT kjød kommer til Gud
26 Jes 11:9 Jorden skal være full av Herrens kunnskap
27 Sal 66:2-4 Fiender skal krype & HELE jorden skal tilbe og lovsynge
28 Jes 19:14-25 Egypt og Assyria skal gjenopprettes 
29 Esek 16:55 Sodoma skal gjenopprettes
30 Sal 68:18 Gud kommer til å ta (alt) fangenskapet til fange, og ta bolig i mennesker
31 Jes 54:5 Han blir kalt Gud for HELE JORDEN
32 Sal 22:25-29 ALLE verdens ender skal minnes dette og vende seg til Herren
33 Sal 145:9a  Herren er god mot ALLE 
34 Sal 145:14 Holder opp ALLE som snubler & reiser opp ALLE nedbøyde
35 Sal 145:15  ALLES øyne venter på Herren & og Han gir dem mat i rett tid
36 Sal 145:16 Stiller trangen til HVER levende skapning
37 Sal 145:9b Herrens rike barmhjertighet hviler over alle Hans gjerninger [verk]
38 Sal 145:10 ALLE Dine gjerninger [verk] skal prise Deg
39 Sal 24:1 Jorden tilhører Herren, og alt som FYLLER den, verden og de som bor i den
40 Jes 25:6 Herren skal lage et gjestebud for ALLE folkene
41 Jes 25:7 Han skal fortære sløret og dekket som tilhyller og er knytter over ALLE
42 Jes 25:8a Han skal oppsluke døden (ALL død) for evig
43 Jes 25:8b Han skal tørke tårene bort fra HVERT ansikt
44 Jer 32:35 Det kom ikke opp i Hans hjerte å føre barna igjennom ilden til Molok
45 Sal 135:6 Alt som behager Herren, gjør Han, i himmelen, jorden, havene og alle dyp
46 Jes 26:9 Når Guds dommer råder på jorden vil alle som bor i verden lære rettferdighet
47 Jes 53:11 Fordi Hans sjel har hatt møye, skal Han se det og mettes [bli tilfredsstilt]
48 1Mos 12:3 ALLE slekter [familier] på jorden skal bli velsignet(52 vers fra det Nye Testamentet)


49 Ef 1:11 Gud utfører ALLE ting etter Sin viljes råd
50 Joh 8:29 Jesus gjør ALLTID det som behager Hans Far
51 1 Tim 2:4 Gud vil at ALLE skal bli frelst
52 1 Joh 4:14 Jesus ble sent SOM VERDENS FRELSER (eng: to be the savior of the world)
53 Joh 4:34 Jesus GJØRE Guds vilje & FULLFØRE Hans gjerning, som sendte Ham
54 Joh 12:47 Jesus kom FOR å frelse verden
55 1 Tim 2:6 Jesus gav Seg Selv som en løsepenge for ALLE
56 Joh 5:36 Jesus kommer til å fullføre de gjerningene Han ble sendt for å gjøre
57 Joh 4:42 Jesus ER VERDENS FRELSER
58 Joh 12:32 Jesus kommer til å dra ALLE til Seg
59 Heb 7:25 Jesus har makt til fullkomment å frelse
60 Kol 1:15 Jesus er den førstefødte framfor hele skapningen [gresk: av hver skapning]
61 Kol 1:16 VED Ham og FOR Ham ble ALLE [ting] skapt
62 Rom 5:15-21 ALLE fordømt i Adam, ALLE til livets rettferdiggjørelse i Kristus
63 1 Kor 15:22 ALLE dør i Adam, ALLE gjøres levende i Kristus (de samme ”alle”)
64 Ef 1:10 ALLE til ett i Kristus ved tidenes fylde
65 1 Kor 15:26 Døden, den siste fienden, skal bli utslettet
66 Fil 2:9-11 HVER TUNGE skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre
67 1 Kor 12:3 Kan ikke si at Jesus er Herre uten i DEN HELLIGE ÅND
68 Rom 11:26 HELE Israel skal bli frelst
69 Rom 11:36 AV Ham og VED Ham og TIL Ham er ALLE [TING] – ’ting’ ikke på gresk
70 Apg 3:20-21 Gjenopprettelsen av ALT [alle ting, alle]
71 Luk 2:10  Jesus skal bli HELE folket til del
72 Ef 2:7 Hans nåde skal vises [bli åpenbar] i kommende tidsaldre
73 Heb 8:11-12 ALLE skal kjenne Herren
74 Luk 3:6 ALT kjød skal se Guds frelse [ref. Jes 52:10 & Jes 40:3-5]
75 Titus 2:11 Nåde til ALLE mennesker er åpenbart
76 Rom 8:19-21 Skapningen fridd ut fra forgjengelighets trelldom [slaveri]
77 Kol 1:20 ALLE forliket til Gud
78 Jak 5:11 Herrens avslutning er overveldende rik på medlidenhet og barmhjertighet
79 Åp 15:4 ALLE folkeslag skal tilbe når Guds rettferdige dommer er blitt åpenbare
80 Rom 11:32 ALLE overgitt til ulydighet, for å vise miskunn mot ALLE
81 Ef 4:10 Jesus skal fylle ALLE [TING]
82 Åp 5:13 HELE skapningen priser Gud
83 1 Kor 15:28 Gud skal være ALT i ALLE
84 Åp 21:4-6 Ingen flere tårer, ALLE [TING] gjort nye
85 Joh 5:25 ALLE døde som hører skal leve
86 Joh 5:28 ALLE som er i gravene skal Høre hans røst [vers 29] og komme frem
87 Joh 6:39 Og dette er Faderens vilje… skal ikke miste noe [fotnote: betegner mennesker]
88 Joh 6:12 Samle inne stykkene… så ingenting går til spille
89 1 Kor 3:15 ALLE [ref. den enkelte] frelst, men som gjennom ild
90 Mark 9:49 For ENHVER skal saltes med ild
91 2 Kor 5:15 Jesus døde for ALLE
92 1 Joh 2:2 Jesus er soningen for HELE verdens synder
93 Rom 11:15 Forlikelse for VERDEN
94 Heb 1:2 Jesus er arving til ALLE [TING]
95 Joh 3:35 ALT gitt i Jesu hånd
96 Joh 17:2 Jesus makt over ALT kjød og skal gi evig liv til ALLE dem Faderen har gitt ham
97 Joh 6:44-45 ALLE være lært av Gud og kommer til Jesus
98 1 Tim 4:9-11  Jesus er ALLE menneskers frelser
99 Apg 13:47 Frelse like til jordens ende [har jorden egentlig noen ”ende”?]
100 Gal 3:8 ALLE folkeslag skal bli velsignet [ref 1Mos 12,3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]


La oss legge til at ingen av de versene som er listet opp ovenfor vil gi noen som helst mening for de som ikke er villige til å innrømme sannheten, uavhengig av hva den skulle være. Det er klart at noen av disse versene kan se ut til å ikke være i fullkommen sammenheng med det som her drøftes, men ved å se på hele bildet vil man kunne se at de faktisk støtter opp om denne tanken ganske bra. For å kunne få et komplett og balansert overblikk over Guds fantastiske plan, som er at ALLE SKAL BLI FRELST, så anbefaler vi at man gransker alle skriftsteder (helst på hebraisk og gresk) vedrørende de ugudeliges dom, evigvarende fordømmelse, evigvarende straff, ødelegges/ødelagt etc. Det vil uten tvil se ut til å dukke opp mange motstridende vers, og det kan muligens innebære mange sjelssøkende timer, men stå på med et oppriktig ønske om å kjenne sannheten, og med hengivenhet og bønn inntil Kristi Ånd besegler det fast i din ånd med urokkelig klarhet.

Vi fryder oss i lyset av de ovennevnte skriftstedene, men forsak dog aldri sannheten om Guds dommer over menneskets opprør. Mennesker må stå ansvarlig for sine tanker, ord og gjerninger, men det er tydelig at Guds dommer og menneskets pinsler ikke er evigvarende, men tidsalder-varende, slik som i de eldgamle manuskriptene. Begge skal ha sin ende, for hvis ikke ville Hans velbehag bare endt opp i frustrasjon, og Han ville aldri i evighet sett noe til Sitt velbehag. La enhver sjel vite at Gud alltid har hatt en fantastisk plan for hver eneste sjel, og ingen og ingenting kan forpurre den planen, og Han kommer til å fullføre den i henhold til Sin gode viljes råd.

Og så kommer ufordringen til de som ikke omfavner sannheten vedrørende dette, men som sier: ”finnes det i Bibelen, så skal vi både tro det og undervise det.” Vel, over finner du 100 klare vers som alle finnes i Bibelen. Hva så? Tror du dem? Hvis så, er du villig til å proklamere dette, og med glede dele med alle og enhver, uavhengig av faren for å lide hån? Å bringe dette fram kommer til å koste noe, men det er ofte prisen man må betale for sannhet. Avgjørelsens Dal er et vanskelig sted å oppholde seg i, men bli ikke hengene der for lenge. Bryt de dogmatiske båndene som gjennom tidene har strømmet ned gjennom tradisjonens urokkelige kanaler, så du ikke resonnerer deg tilbake til den godt opptråkkede stien som skuer Gud i menneskets bilde som en som er uendelig veik og som ikke bryr seg om det som kom fra Ham Selv.


Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til HELE sannheten (Joh 16:13)